Privacy

1.1 Algemeen

Dit Privacy Statement is van toepassing op jouw overeenkomst met ons als je jouw claim aan ons uit handen geeft. Wij respecteren de privacy van al onze klanten. De persoonsgegevens die jij ons verstrekt worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt op de manier zoals omschreven in dit Privacy Statement. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze organisatie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

1.2 Gebruik van jouw gegevens

Indien je een overeenkomst met ons sluit geef je ons de opdracht om namens jou (en indien van toepassing, namens jouw reisgeno(o)t(e)(n)) een vordering in te dienen bij de betreffende luchtvaartmaatschappij op grond van de EG-verordening 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering, overboeking of langdurige vertraging van vluchten. Door het aangaan van de overeenkomst met C-Buddy geef je ons en/of de reisorganisatie toestemming om de door jou verstrekte persoonsgegevens te gebruiken en/of aan C-buddy te verstrekken ten behoeve van het uitvoeren van de dienst van C-buddy. Om vast te stellen of je een vordering hebt op de betreffende luchtvaartmaatschappij en om vervolgens deze vordering te kunnen indienen hebben wij van jou de volgende gegevens nodig:

  • Volledige naam conform de gegevens in jouw paspoort
  • Adres, postcode, woonplaats en land
  • E-mailadres
  • Vluchtnummer(s), de naam van jouw reisorganisatie (indien van toepassing), de naam van de vliegtuigmaatschappij, vertrek- en aankomsttijden en bestemming(en).

Voor het indienen van de vordering namens jou zullen wij de daarvoor noodzakelijke (persoons)gegevens aan de betreffende luchtvaartmaatschappij verstrekken.
Wij zullen uw e-mailadres voorts gebruiken om je op de hoogte te houden van de diensten van C-buddy. Indien je dit niet langer wenst, heb je de mogelijkheid je daarvoor af te melden door een bericht te sturen naar het in de e-mail vermelde adres.

1.3 Beveiliging

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, een en ander zoals voorgeschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1.4 Vragen of verzoeken

Je hebt het recht om op ieder moment inzage te krijgen in je persoonsgegevens. Een verzoek daartoe kun je indienen door een e-mail te sturen naar contact@c-buddy.nl. Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens uit ons bestand te verwijderen of deze te wijzigen. Een dergelijk verzoek zou gevolgen kunnen hebben voor de mogelijkheid van C-Buddy om de door jou gevraagde dienst aan te bieden. In dat geval zullen wij jou daarover informeren.

1.5 Verstrekken gegevens aan derden

Wij verhuren, verkopen of delen geen informatie over jou (waaronder persoonsgegevens) met derden, behalve om producten of diensten aan te bieden waarom je hebt gevraagd of wanneer wij daarvoor jouw toestemming hebben verkregen. Wel zullen wij jouw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

1.6 Overig

Heb je nog vragen over ons Privacy Statement, dan kun je contact met ons opnemen op het volgende adres contact@c-buddy.nl. C-Buddy kan op ieder moment besluiten dit Privacy Statement te wijzigen. Wij adviseren daarom om het Privacy Statement regelmatig te bekijken op onze website.
Onze site bevat links naar andere sites welke geen onderdeel zijn van C-Buddy. Wij zijn niet verantwoordelijk nog aansprakelijk voor de wijze waarop vanuit deze links wordt omgegaan met de privacy van bezoekers. Tevens zijn we niet verantwoordelijk voor het feit dat deze links en dus sites cookies kunnen plaatsen.